QUY TRÌNH THANH TRA TỔNG QUÁT

Trình tự

Nội dung

Nhiệm vụ

Ghi chú

Bước 1:Lập kế hoạch thanh tra:

(1.a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời gian, thành phần, phương pháp tiến hành thanh tra.(1.b) Trình Hiệu trưởng phê duyệt

Phòng Thanh tra-Pháp chế (soạn thảo), Đoàn (Tổ) thanh tra: nội dung (1.a), (1.b).

 

Bước 2:Ra quyết định thanh tra

(2.a) Ra quyết định thanh tra, ghi rõ căn cứ pháp lý để thanh tra; đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra; thời hạn tiến hành thanh tra; trưởng đoàn hay tổ trưởng và các thành viên tham gia.

- Hiệu trưởng: nội dung (2.a)

- Phòng Tổ chức cán bộ soạn quyết định trình Hiệu trưởng.- Thủ trưởng các đơn vị cử nhân sự tham gia Đoàn (Tổ) thanh tra theo yêu cầu

Bước 3:Thông báo quyết định thanh tra

(3.a) Thông báo quyết định thanh tra đến cá nhân, đơn vị có liên quan(3.b) Các cá nhân, đơn vị chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ có liên quan

- Phòng Thanh tra-Pháp chế, Đoàn (Tổ) thanh tra: nội dung (3.a);- Đối tượng liên quan: nội dung (3.b)

Việc thông báo chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

Bước 4:Tiến hành thanh tra

(4.a) Họp công bố quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra.(4.b) Xem xét các báo cáo, tài liệu và nghe đối tượng thanh tra báo cáo về các nội dung theo yêu cầu thanh tra.

- Phòng Thanh tra-Pháp chế, Đoàn (Tổ) thanh tra: nội dung (4.a)- Đối tượng thanh tra: nội dung (4.b)

Làm việc trực tiếp tại đơn vị đối tượng thanh tra hoặc tại một địa điểm khác do Đoàn (Tổ) thanh tra chọn (nếu cần).

Bước 5:Kết thúc thanh tra

(5.a) Thống nhất đánh giá, kết luận và kiến nghị thanh tra.(5.b) Họp thông báo kết quả thanh tra và góp ý cần thiết đối với đối tượng thanh tra.(5.c) Lập biên bản có chữ ký của Trưởng đoàn (tổ trưởng), đối tượng thanh tra và thủ trưởng đơn vị có đối tượng thanh tra.

- Các thành viên đoàn (tổ) thanh tra: nội dung (5.a).- Đoàn (Tổ) thanh tra và thủ trưởng, đối tượng thanh tra: nội dung (5.b), (5.c)

 

Bước 6:Báo cáo kết quả thanh tra và theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

(6.a) Lập báo cáo kết quả thanh tra gởi cho Hiệu trưởng(6.b) Hiệu trưởng ra văn bản kết luận cuộc thanh tra(6.c) Thông báo kết luận của Hiệu trưởng và theo dõi việc thực hiện kết luận(6.d) Triển khai thực hiện kết luận của Hiệu trưởng và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản.

- Phòng Thanh tra, Đoàn (Tổ) thanh tra: nội dung (6.a) và (6.c)- Phòng Kế hoạch tổng hợp: nội dung (6.c), phần gởi thông báo kết luận.- Hiệu trưởng: nội dung (6.b).- Thủ trưởng, đối tượng thanh tra: nội dung (6.d).

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có kết luận thanh tra, Hiệu trưởng ra văn bản kết luận thanh tra.

Thông báo

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114