1- Mục đích yêu cầu chung.

Thanh tra tài chính ở các đơn vị nhằm nắm rõ các họat động sử dụng ngân sách được phân giao, dịch vụ có thu hoặc nguồn thu khác ở các đơn vị. Từ kết quả thanh tra, tổ công tác sẽ có những gớp ý, chấn chỉnh để đơn vị được thanh tra tổ chức tình hình thu, chi tài chính qui định. Mặc khác cũng sẽ có nhưng đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính theo đúng pháp luật.

2- Quy trình cụ thể của công tác thanh tra tài chính ở các đơn vị

a- Thành lập tổ thanh tra

Căn cứ vào kế hoạch công tác hàng năm, Phòng Thanh tra-pháp chế sẽ tham mưu, đề xuất để Ban Giám hiệu quyết định thành lập tổ công tác.Tùy tính chất của công việc, tổ công tác gồm các đồng chí thuộc Phòng Thanh tra-pháp chế hoặc cơ cấu những thành phần khác bao gồm: đại diện Thanh tra nhân dân trường, Phòng Tài vụ, Trang tâm dịch vụ, Danh sách tổ công tác và kế hoạch, sẽ được thông báo bằng văn bản đến các đơn vị được thanh tra.

b- Nội dung làm việc cụ thể.

- Tổ trưởng tổ công tác phát biểu mục đích thanh tra, giới thiệu thành phần của tổ công tác.

- Thủ trưởng đơn vị được thanh tra giới thiệu kế tóan của mình và phân công làm việc với đoàn.

- Kế tóan của đơn vị bắt đầu làm việc với tổ công tác bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

+ Trình những chứng từ thu chứng từ chi theo yêu cầu.

+ Xuất trình các sổ sách kế tóan như: sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, bản cân đối tài khoản, bản báo cáo thu, bản thuyết minh báo cáo tài chính, sổ theo dõi tình hình tạt giảm tài sản cố định.

+ Xuất trình các văn bản có liên quan đến các hoạt động tài chính của đơn vị.

- Tổ kiểm tra kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán, đối chiếu sổ sách xem có hợp lệ và đúng qui đinh, kể cả các văn bản liên quan

- Lập biên bản ghi nhận đúng và sai trong họat động tài chính của đơn vị, ý kiến kết luận và hướng xử lý nếu có.

Riêng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đoàn thể, kế toán chỉ xuất trình các chứng từ thu, chi và sổ nhật ký chung.

3- Kết thúc thanh tra.

- Họp tổ công tác để thống nhất những vấn đề tồn đọng và sai sót sau khi kiểm tra ở các đơn vị.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu bằng văn bản xử lý các vấn đề sai phạm như: Chứng từ không hợp lệ, chi trên 100.000đ nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng, trích lập quỹ trái phép, chi sai mục đích, chi khống, sổ sách kế tóan không đủ hoặc không đúng.

 

Thông báo

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114