PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA - HỌC VIỆN ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỪ THÁNG 8 NĂM 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC

LIÊN HỆ

1

Nguyễn Lan Hương

Trưởng phòng

- Phụ trách chung, chỉ đạo và phụ trách các công việc của Phòng.

- Chủ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, pháp chế hàng năm, Hiệu trưởng quyết định thanh tra, chủ trì xây dựng quyết định và kế hoạch thanh tra theo chuyên đề.

- Thanh tra; quản lý tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

- Phụ: hoạt động phòng, chống trách nhiệm, thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong trường.

- Chủ trì tác dụng trong phạm vi chức năng của Phòng cho Trường.

- Tổ chức xây dựng báo cáo công việc của Phòng.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2

Trần Văn Phước

Trưởng phòng

- Chủ xây dựng quyết định và kế hoạch thanh tra theo chuyên đề (cơ sở vật chất, PTN, VSAT lao động, PCCC, tài chính; kiểm tra giảng dạy).

- Thanh tra.

- Thẩm gia xác minh, giải quyết năng khiếu, tố cáo, phản ánh theo phân công.

- Phụ trách: các hoạt động truyền thông luật, quy định của Trường.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3

Đào Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

- Thanh tra.

- Hỗ trợ tác vụ tiếp dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trực tiếp).

- Tham gia tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, quy định của Trường.

- Hỗ trợ chế độ tác dụng.

- Tổng hợp, thống kê hệ thống, báo cáo.

- Thư công tác, lưu trữ, hành chính, quản lý tài sản, văn phòng phẩm, thanh toán của Phòng.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114