PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỪ THÁNG 8 NĂM 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

LIÊN HỆ

1

Nguyễn Lan Hương

Trưởng phòng

- Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về các công việc của Phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, pháp chế hàng năm, trình Hiệu trưởng ra quyết định thanh tra, chủ trì xây dựng quyết định và kế hoạch thanh tra theo chuyên đề.

- Thanh tra; quản lý việc tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

- Phụ trách: hoạt động phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong Trường.

- Chủ trì công tác pháp chế trong phạm vi chức năng của Phòng cho Trường.

- Tổ chức xây dựng báo cáo công tác của Phòng.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2

Trần Văn Phước

Phó Trưởng phòng

- Chủ trì xây dựng quyết định và kế hoạch thanh tra theo chuyên đề (cơ sở vật chất, PTN, VSAT lao động, PCCC, tài chính; kiểm tra giảng dạy).

- Thanh tra.

- Tham gia xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh theo phân công.

- Phụ trách: các hoạt động tuyên truyền pháp luật, quy định của Trường.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

3

Đào Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

- Thanh tra.

- Hỗ trợ công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trực).

- Tham gia tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, quy định của Trường.

- Hỗ trợ công tác pháp chế.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo.

- Công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý tài sản, văn phòng phẩm, thanh toán của Phòng.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114