Phòng Thanh tra-Pháp chế được thành lập ngày 21 tháng 3 năm 2007, theo quyết định số: 343/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng. Cơ sở pháp lý để thành lập tổ chức này dựa trên Phòng Thanh tra hiện có và văn bản số: 3450/BGD&ĐT-PC ngày 5/5/2005 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thành lập tổ chức làm công tác pháp chế.

Phòng Thanh tra-Pháp chế thực hiện hai mảng công việc, đó là: công tác thanh tra và công tác pháp chế.

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 A. CHỨC NĂNG

 Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nội bộ về GD&ĐT trong phạm vi nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Trường Đại học Cần Thơ theo qui định của pháp luật về thanh tra. Bảo đảm cho nhà trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

  B. NHIỆM VỤ

 I- Công tác thanh tra

- Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho hiệu trưởng.

- Tổ chức các họat động thanh tra theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng. Trong quá trình tổ chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng để có thể huy động cán bộ, viên chức trong trường để đảm bảo có đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong trường. Qua họat động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, điều chỉnh và hoàn thiện đối với các qui định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của trường.

- Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo: xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp, báo cáo cho toàn trường về công tác này.

 - Phối hợp với Trung Tâm dịch vụ thanh kiểm tra tình hình thu, chi và sử dụng tài chính từ các họat động dịch vụ có thu ở các đơn vị trong trường.

 - Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân trường tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra nhân dân ở các đơn vị trực thuộc trường và thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính

 - Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của trường.

 -Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 II- Công tác pháp chế

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản hành chánh, có phạm vi điều chỉnh một hoặc nhiều lãnh vực khác nhau, trước khi ban hành. Tổ chức công tác xây dựng và ban hành các văn bản áp dụng qui phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo.

- Tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo.

- Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên và học viên của trường.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội qui qui chế cho cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên và học viên của trường. Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội qui, qui chế và kiến nghị những biên pháp xử lý vi phạm.

 - Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản qui phạm pháp luật.

 -Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thông báo

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114