DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Các văn bản, quy định nội bộ của Trường ĐH Cần Thơ: https://www.ctu.edu.vn/van-ban.html#a-v-n-ba-n-ca-p-tr-a-ng

STT

TÊN VĂN BẢN VÀ ĐƯỜNG LINK

 

Văn bản quy định về viên chức, người lao động

1         

Bộ luật Lao động năm 2019

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/139264/VanBanGoc_BO%20LUAT%2045%20QH14.pdf

 

 

Download

2         

Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Viên chức

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-26-vbhn-vpqh-30926?cbid=30374

 

Download

3         

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201085

 

Download

4         

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/144030/VanBanGoc_112_2020_ND-CP.pdf

 

Download tại link  

5         

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/143825/VanBanGoc_2020_823%20+%20824_20-2020-TT-BGD%C4%90T..pdf

Download

6         

Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1378/40_2020_TT_BGDDT.PDF

Download

 

 

7

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1395/Quy%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%

C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc.pdf

 

Download

8         

Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1388/04_2021_TT_BGDDT.pdf

 

Download

Văn bản quy định về bảo hiểm

 

9         

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/46744/VanBanGoc_58_2014_QH13.pdf

 

Download

10         

Văn bản hợp nhất số 64/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-46-vbhn-vpqh-28600?cbid=26126

 

Download

Văn bản quy định về giáo dục, đào tạo

 

11    

Luật Giáo dục năm 2019

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/136042/VanBanGoc_Lu%E1%BA%ADt%20GD%2043-2019-QH14..pdf

 

Download

12     

Văn bản hợp nhất số 42/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Giáo dục đại học

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-42-vbhn-vpqh-28198?cbid=25398

 

Download

13     

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/143476/VanBanGoc_2020_731%20+%20732_84-2020-N%C4%90-CP..pdf

 

Download

14     

Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/144383/VanBanGoc_2020_937%20+%20938_116-2020-N%C4%90-CP..pdf

 

Download

15    

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/140541/VanBanGoc_99.signed.pdf

 

Download

16     

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202535

 

Download

Văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

17     

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/137284/VanBanGoc_36.2018.QH14..pdf

 

Download

18     

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171416

 

Download

19     

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/136305/VanBanGoc_59.signed.pdf

 

Download

20     

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/144977/VanBanGoc_130.2020.ND.CP.pdf

 

Download

Các văn bản khác

 

21    

Luật An ninh mạng năm 2018

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-24-2018-qh14-26894?cbid=23075

 

Download

22    

Luật Tiếp công dân năm 2013

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/32908/VanBanGoc_42.2013.QH13.pdf

 

Download

23     

Luật Khiếu nại 2011

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=162374

 

Download

24    

Luật Tố cáo năm 2018

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-25-2018-qh14-26892?cbid=23071

 

Download

25     

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/140561/VanBanGoc_15.signed.pdf

 

Download

26     

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201363

 

Download

27    

Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/143271/VanBanGoc_3-2020-TT-BNV.pdf

 

Download

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114