TUYÊN TRUYỀN VỀ NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA
CỦA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM - NGÀY 09 THÁNG 11

Ngày 20 tháng 6 năm 2012 Quốc hội (khóa XIII) đã ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều 8 Luật này quy định Ngày 09 tháng 11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lí do Quốc hội quyết định chọn ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta. Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp nước Việt Nam, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Như vậy, kể từ năm 2013, Ngày 09 tháng 11 chính thức trở thành Ngày Pháp luật ở Việt Nam với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

        

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022, viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục chủ động, tích cực học tập, tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, tuân thủ pháp luật để các hoạt động này trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi học sinh, sinh viên, học viên, viên chức và người lao động của Trường Đại học Cần Thơ, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng, đặc biệt trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật./.

 

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114