THÔNG BÁO

Về tạm thời công việc trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến ​​nghị

at Trường Đại học Cần Thơ trong COVID-19 dịch thời gian

 

Căn cứ Công văn số 6339 / UBND-HCTC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch vụ và thực hiện một số biện pháp quyết định, tăng cường phòng, COVID-19 chống dịch.

Trường Đại học Cần Thơ ban hành Thông báo số 3494 / TB-ĐHCT ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc tạm dừng công việc trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến ​​nghị at Trường Đại học Cần Thơ trong COVID-19 dịch thời gian.

Thời gian tạm dừng công việc trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến ​​nghị tại Trường Đại học Cần Thơ được tính từ ngày này Thông báo đến khi có quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông báo số 3494 / TB-ĐHCT

Trân trọng. /.

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114