THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

tại Trường Đại học Cần Thơ trong thời gian dịch COVID-19

 

Căn cứ Công văn số 6339/UBND-HCTC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch và thực hiện một số biện pháp quyết liệt, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Trường Đại học Cần Thơ ban hành Thông báo số 3494/TB-ĐHCT ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trường Đại học Cần Thơ trong thời gian dịch COVID-19.

Thời gian tạm dừng tiếp công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị tại Trường Đại học Cần Thơ được tính từ ngày ra Thông báo này đến khi có quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông báo số 3494/TB-ĐHCT

Trân trọng./.

Thông báo

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114