THÔNG BÁO 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

               Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và kế hoạch kế hoạch kế hoạch kế hoạch kế hoạch công tác tiếp công dân, Trường Đại học Cần Thơ thông báo lịch tiếp công dân năm 2023.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 2023

Trân trọng./.

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114