GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012

Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2012 được Quốc hội ban hành ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Luật GDĐH năm 2012 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của GDĐH Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và GDĐH nói riêng. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, Luật GDĐH năm 2012 đã bộc lộ những điểm không còn phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và định hướng phát triển giáo dục hiện nay của đất nước. Chính vì vậy, ngày 19/11/2018, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2012. Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 13/2018/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH và Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Luật sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, đến giảng viên và người học. Luật sửa đổi được kỳ vọng đáp ứng việc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả phục vụ xã hội của GDĐH.

            Nhằm cung cấp thông tin về những nội dung được sửa đổi, bổ sung của Luật GDĐH, Phòng Thanh Tra – Pháp chế trân trọng giới thiệu các tài liệu có liên quan đến Luật GDĐH năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018 để công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên của Trường hiểu rõ và thực hiện theo các quy định mới của Luật. Các tài liệu này được trích từ Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp.

            Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

            Trân trọng./.

  1. Lệnh công bố Luật sử đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;
  2. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;
  3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học.

Thông báo

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114