PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

An toàn lao động và vệ sinh lao động là những yêu cầu cần thiết trong hoạt động lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ của các đơn vị sử dụng lao động. Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã được Nhà nước quan tâm, ban hành từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Việc ban hành Luật đã góp phần hoàn thiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức an toàn, vệ sinh lao động cho cả người sử dụng lao động và người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động. Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (tháng 5) hàng năm do Chính phủ phát động và góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động trong toàn Trường, Phòng Thanh tra – Pháp chế trân trọng giới thiệu đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học trong trường tài liệu giới thiệu và Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

  1. Đề cương Giới thiệu Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
  2. Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Nguồn:

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/Pages/search.aspx?Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20An%20to%C3%A0n%20v%E1%BB%87%20sinh%20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng & loại = 1 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180606

Thông báo

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114